Forholdet til offentlige planer

Grensen mellom Hol kommune og Nore og Uvdal kommune går midt i Godfarfossen. Det er LNF- områder på begge sider av fossen i arealdelen av kommuneplanene.

Arealet på Hol sin side av Godfarfossen er LNF-område uten bestemmelser om spredt bebyggelse. Dette betyr at § 10 i kommuneplanens arealdel er gjeldende. Dette medfører at det ikke er tillatt med spredt boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, ervervsbebyggelse og fradeling av eiendom, dersom formålet ikke er knyttet til stedbunden næring.

Nore og Uvdal sine arealer rundt Godfarfossen er også rene LNF-områder med tilsvarende bestemmelsene som nevnt over.

Antatte konsekvenser og krav om utredning


En kraftutbygging vil normalt medføre konsekvenser for ulike samfunnsinteresser. Inngrepene som skal vurderes i forbindelse med utbyggingen av Godfarfoss kraftverk er:

  • Endret vannføring mellom Nedre Svangtjønn og Pålsbufjorden, dvs Godfarfossen.
  • Anlegg av terskel, inntak og kraftstasjon.
  • Tunnel fra kraftstasjon ved Nedre Svangtjønn og til utløpet i Pålsbufjorden.
  • Nye veier inn til inntak, kraftstasjon og utløp.
  • Utbedring av eksisterende veier.


I forslag til melding er det utarbeidet forslag til utredningsprogram. Utredningsprogrammet vil bli fastsatt av NVE etter høring av meldingen. Se mer om dette under Melding og saksgang.