Kraftverket

Kraftverket skal utnytte et 37 meter fall mellom Nedre Svangtjønn og Pålsbufjorden. Kraftstasjonen plasseres i fjell. Minstevannføring foreslått på sommeren.

Godfarfoss Kraft AS ønsker å utnytte Godfarfossen mellom Nedre Svangtjønn og Pålsbufjorden. Fallet er 37 meter. Inntaket plasseres ved Nedre Svangtjønn på sydsiden av elven.

Ved utløpet av Svangtjønn er også terskelen planlagt. Det vil ikke bli opprettet noe magasin, og det vil ikke bli noen regulering av vannstanden. Kraftstasjonen plasseres i fjell rett nedstrøms inntaket med adkomst via et overliggende dagbygg. Det vil bli en ca 840 meter lang tunnel ned til utløpet av Pålsbufjorden.

Det er planlagt å legge en kabel fra kraftstasjonen gjennom terskelen over på nordsiden. Herifra vil den legges som jordkabel gjennom skogen en mindre strekning før den tilkobles eksisterende 22 kV linje. Eksisterende linje må eventuelt oppgraderes.

Det skal etableres vei inn til kraftstasjonen og inntaket. Veien vil ta av fra eksisterende vei som går langs med elven på sydsiden. Det vil også bli laget en vei inn til utløpet.

I tillegg må eksisterende veier utbedres. Masser fra tunnelsprengningen legges i et midlertidig deponi. Det forventes at massene vil bli benyttet til samfunnsmessige formål i området.

Det er foreslått en minstevannføring på 2 m³/s i uke 23 til 40.