Konsesjonssøknad

Godfarfoss Kraft AS søkte i januar 2012 om konsesjon. NVE ga sin anbefaling om utbygging i desember 2013. Saken ligger nå hos OED for endelig konsesjonsbehandling - og vedtak er ventet i løpet av 2014.

Samlet plan - kategori 1

Øvre del av Numedalslågen ved Dagali ble vernet i forbindelse med etableringen av Hardangervidda nasjonalpark i 1979. I suppleringen av Verneplan for vassdraget ble vernet foreslått utvidet ned til Pålsbufjorden. Forslaget ble ikke vedtatt. Dette medfører at Godfarfossen fra Nedre Svangtjønn ligger utenfor den del av Numedalslågen som er vernet.

Halnefjorden ovenfor Dagali er regulert og danner et magasin på 45 millioner kubikkmeter. På nedsiden av Godfarfoss ligger Pålsbufjorden som er regulert 23,5 meter. Over planlagt kraftutbyggingsområde ved utløpet til Pålsbufjorden går det en 420 kV kraftlinje.

Godfarfoss er behandlet i Samlet plan for vassdrag, og er plassert i kategori I. Dette betyr at utbygger kan søke om konsesjonstillatelse for utbygging av kraftverket

Konsekvensutredning

Melding om konsekvensutredning ble sendt til NVE. Dokumentene og høringsbrevet finner du på www.nve.no.

Konsesjonsprosessen

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, behandler utbyggingssaker og dette skjer i tre faser:

Fase 1 - Meldingsfasen

Tiltakshaver gjør i meldingen rede for de planene som foreligger, og de konsekvensutredningene som anses nødvendige.

Formålet med meldingen er å informere om planene og å få tilbakemelding om forhold som bør vurderes i den videre planleggingen, og om mulige virkninger og konsekvenser som bør tas med når det endelige programmet for konsekvensutredningene skal utformes.

Som avslutning på meldingsfasen fastsetter NVE det endelige utredningsprogrammet.

Meldingen vedrørende utbygging av Godfarfoss ble kunngjort i pressen og lagt ut til offentlig innsyn. Samtidig er den blitt sendt på høring til sentrale og lokale forvaltningsorgan og sentrale interesseforeninger. Det er også utarbeidet en informasjonsbrosjyre som er distribuert lokalt.

NVE arrangerte et åpent folkemøte om planene på Dagali Hotell i forkant av fristen for å komme med skriftlige kommentarer.

Fase 2 - Utredningsfasen

I denne fasen blir konsekvensene utredet i samsvar med det fastsatte programmet, og de teknisk/økonomiske planene utvikles videre på bakgrunn av innspill fra meldingen og informasjon som kommer ut av utredningene. Fasen blir avsluttet med innsending av konsesjonssøknad med tilhørende konsekvensutredninger til NVE.

Godfarfoss Kraft AS sendte konsesjonssøknaden i januar 2012.

Fase 3 - Søknadsfasen

Når planleggingen er avsluttet, sendes søknaden med konsekvensutredningene til Olje- og energidepartementet (OED) v/NVE. Søknaden behandles så etter særskilte regler. En ny brosjyre skal da utarbeides, der det blir orientert om videre saksgang og de endelige planene som konsesjonssøknaden bygger på. Det skal arrangeres et nytt åpent møte og gjennomføres en høringsrunde før NVE utarbeider en innstilling i saken og sender denne til OED.

Endelig avgjørelse blir tatt av Kongen i statsråd. Store eller særlig konfliktfylte saker blir lagt fram for Stortinget. Det kan i konsesjonen settes vilkår for drift av kraftverket og gis pålegg om tiltak for å unngå eller redusere skader og ulemper.

NVE sendte søknaden på høring med svarfrist i juni 2012 og ga sin anbefaling i desember 2013. Olje- og energidepartementet forventes å gi sin endelige konsesjonsbehandling i løpet av 2014.

Spørsmål om saksbehandling kan rettes til:

NVE - Konsesjon og tilsyn
Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO
Kontaktperson: Marit Carlsen,
e-post: maca@nve.no,
tlf: 22 95 90 60

Spørsmål om konsekvensutredningene, søknaden og de tekniske planene kan rettes til:

Glitre Energi Produksjon
Postboks 1563, 3007 Drammen.
Kontaktperson: Trygve Øderud,
e-post trygve.oderud@glitreenergi.no,
tlf 913 22 320