Godfarfoss kraft - et kraftverk ved Dagali

  • Utbygging av Godfarfossen vil gi 38 GWh, tilsvarende årsforbruket til nesten 2.000 husholdninger.
  • NVE har gitt sin anbefaling om konsesjon. Olje- og energidepartementet skal fatte endelig konsesjonsvedtak.
  • Godfarfoss Kraft ligger i et område med regulerte vassdrag og vil beslaglegge mindre areal enn om tilsvarende strøm skulle skaffes tilveie gjennom 15-20 småkraftverk eller 8-10 vindmøller.

Godfarfoss Kraft søkte i 2012 om å utnytte vann fra Godfarfoss, opprinnelig 56 GWh. Etter en lang konsesjonsprosess er en nedskalert versjon av søknaden ferdig behandlet av NVE. Dette vil gi en produksjon i kraftverket på 38 GWh. Det er opp til OED å fatte det endelige konsesjonsvedtaket.

Nore & Uvdal kommune (33 %), Hol kommune (33%) og Glitre Energi Produksjon (34 %) eier Godfarfoss Kraft AS.

En eventuell utbygging vil medføre mindre vann i Godfarfossen - i et område på ca 700 meter overfor Pålsbufjorden.

Godfarfossen fra Nedre Svangtjønn ligger utenfor den delen av Numedalslågen som er vernet. Halnefjorden ovenfor Dagali er regulert og danner et magasin på 45 millioner kubikkmeter.

På nedsiden av Godfarfoss ligger Pålsbufjorden som er regulert 23,5 meter. Etter som Pålsbufjorden er grunn kommer en betydelig del av fjordbunnen i dag til syne store deler av året.

Ved utløpet til Pålsbufjorden - der kraftutbyggingen er planlagt - går det en trasè med 420 kV kraftlinje.