Godfarfoss kraft - et kraftverk ved Dagali

  • Utbygging av Godfarfossen vil gi 56 GWh, tilsvarende årsforbruket til 2.800 husholdninger.

  • NVE har gitt sin anbefaling om konsesjon. Olje- og energidepartementet skal fatte endelig konsesjonsvedtak.

  • Godfarfoss Kraft ligger i et område med regulerte vassdrag og vil beslaglegge mindre areal enn om tilsvarende strøm skulle skaffes tilveie gjennom 15-20 småkraftverk eller 8-10 vindmøller.

Les mer under bildet
 
 
Godfarfoss Kraft søkte i 2012 om å utnytte vann fra Godfarfoss til å produsere 56 GWh. I søknadsprosessen er ulike interesser vurdert, og NVE ga i desember 2013 en anbefaling om utbygging. Det er opp til OED å fatte det endelige konsesjonsvedtaket - og en beslutning er ventet i løpet av 2014.

Nore & Uvdal kommune, Hol kommune og EB Kraftproduksjon eier Godfarfoss Kraft AS. Den endelige investeringsbeslutningen, gitt konsesjon fra OED, vil måtte tas innen utløpet av 2017 om kraftverket skal nyte godt av el-sertifikater.

En eventuell utbygging vil medføre mindre vann i Godfarfossen - i et område på ca 700 meter overfor Pålsbufjorden.

Godfarfossen fra Nedre Svangtjønn ligger utenfor den delen av Numedalslågen som er vernet. Halnefjorden ovenfor Dagali er regulert og danner et magasin på 45 millioner kubikkmeter.

På nedsiden av Godfarfoss ligger Pålsbufjorden som er regulert 23,5 meter. Etter som Pålsbufjorden er grunn kommer en betydelig del av fjordbunnen i dag til syne store deler av året.

Ved utløpet til Pålsbufjorden - der kraftutbyggingen er planlagt - går det en trasè med 420 kV kraftlinje.
Godfarfoss Kraft AS

Postboks 1563
3007 Drammen
Tlf: 31 01 30 00

Kontaktpersoner:

Trygve Øderud
Daglig leder
Telefon: 913 22 320
trygve.oderud@eb.no